Werking

Erfgoed is een verzamelterm voor alles wat we overerven van vorige generaties én wat we waard vinden te bewaren voor de toekomst. Roerend cultureel erfgoed is dat erfgoed dat in principe gemakkelijk te verplaatsen is. Voorbeelden zijn kunstwerken, archiefdocumenten, gebruiksvoorwerpen, maar ook (grote) machines en voertuigen. Niet tastbaar erfgoed, zoals tradities, liederen, ambachten, dialect, verhalen en gebruiken, duiden we aan met de titel immaterieel cultureel erfgoed. Dit erfgoed zit in de hoofden en handen van mensen en wordt zo van generatie op generatie doorgegeven. Tot slot vormt ook het onroerend erfgoed een belangrijke troef van de streek. Monumenten, archeologische sites en historische landschapselementen geven vorm en achtergrond aan het uitzicht van onze streek. Als cultureel-erfgoedcel richt erfgoed zuidwest zich op het roerend en immaterieel erfgoed. Onroerend erfgoed vormt het actieterrein van de zusterorganisatie Leiedal.

Wat doet erfgoed zuidwest?

Als kleine cel met professionele erfgoedwerkers is een erfgoedcel er voor het lokale erfgoedveld. Zij beheert geen erfgoed, maar ondersteunt vrijwillige en professionele erfgoedwerkers in de dagelijkse zorg en in de ontsluiting van het roerend en immaterieel erfgoed van hun gemeente en streek. Ze is er evenzeer voor zij die soms eerder toevallig met erfgoed in contact komen en slaat de brug naar nieuwe partners en een breder publiek. Met projecten voor de schermen, maar nog veeleer met een begeleidende rol, véélal achter de schermen, duwt ze mee aan de kar.

erfgoed zuidwest werkt aan een betere lokale zorg voor het erfgoed. Dit onder andere door een focus op digitalisering, depotwerking, begeleiding en vorming van erfgoedwerkers, maar ook met aandacht voor niet-erfgoedorganisaties. We brengen het erfgoed in Zuid-West-Vlaanderen in kaart en helpen mee bij het registeren, bewaren, digitaliseren en ontsluiten van zowel erf- als zwerfgoed*. Met kerkfabrieken, scholen en bedrijven wil de erfgoedcel aan de slag om, naast registratie en het toedienen van de nodige zorg, het erfgoed ook te gebruiken als basis voor nieuwe creaties.

De erfgoedcel werkt toe naar een breder publiek. Via nieuwsbrief, website en de UiTcommunicatiemiddelen brengt zij het brede publiek op de hoogte van wat er op vlak van erfgoed reilt en zeilt. Hoogtepunt daarbij vormt een jaarlijkse inzet op Erfgoeddag, maar ook nieuwe initiatieven komen op je af. Zo wil de cel inzetten op thema’s zoals religieus erfgoed, digitalisering en het erfgoed van ondernemers,… om maar een paar accenten te noemen. Basis voor dit alles is een sterk netwerk van erfgoedvrijwilligers, -professionelen en -geïnteresseerden die een hoop expertise schuilhouden. Deze expertise maakt erfgoed zuidwest bekend via een digitale erfgoedgids, samen met informatie over aanwezige collecties en tradities. Voor ontmoeting en uitwisseling tussen de vele erfgoedspelers nodigt de erfgoedcel iedereen uit naar de erfgoedlabo’s en –cafés. Dit alles moet uitmonden in een brede erfgoedreflex, een streek waar erfgoed leeft en beleefd wordt.

 (*erfgoed zonder collectiebeheerder)

Onroerend erfgoedzorgen en -plannen?

Zusterorganisatie intercommunale Leiedal is de regionale partner voor het onroerend erfgoed. Als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) ondersteunt zij de lokale besturen om erfgoedbeleid te voeren, en kwaliteitsvolle projecten op te zetten. Leiedal fungeert als het intergemeentelijk expertisecentrum en eerstelijnsaanspreekpunt voor het aanwezige lokale onroerend erfgoed, ontwikkelt beleidsinstrumenten voor de aangesloten gemeentes, en creëert een draagvlak en klankbord bij de bevolking voor het waardevolle erfgoed in onze regio.

zuidwest en Leiedal zijn gehuisvest onder één dak en werken in synergie aan een geïntegreerd regionaal beleid voor zowel onroerend als cultureel erfgoed.

Vlaanderen telt ondertussen al 27 erfgoedcellen. Benieuwd wie ze zijn en wat ze doen? Ontdek het op erfgoedcellen.be, het startpunt voor al wie op zoek is naar een erfgoedcel in de buurt!