Lokaal niveau

Naast logistieke ondersteuning bieden heel wat gemeentes ook financiële steun, via subsidies. Naast werkingssubsidies kan je bij jouw lokaal bestuur soms ook terecht voor (specifieke) projectsubsidies. Hieronder een overzicht.

Anzegem - Avelgem - Deerlijk - Harelbeke - Kortrijk - Kuurne - Menen - Waregem - Wervik - Wevelgem - Zwevegem

 

Anzegem

Basis- en werkingssubsidies
Voor wie? Erkende socio-culturele verenigingen uit Anzegem met minimum 2 jaar werking.
Wat? De subsidie wordt berekend aan de hand van een puntensysteem.
Aanvragen? Verenigingen die in aanmerking komen ontvangen jaarlijks een toelageformulier.
Meer info

Bijzonder subsidies
Toelages voor projectmatige initiatieven
Voor wie? Verenigingen, organisaties en individuen uit Anzegem die een project met een culturele, toeristische of gemeenschapsversterkende inslag hebben of bewerkstelligen.
Wat? De subsidie bestaat uit een geldelijke ondersteuning van maximaal 750 euro of een ondersteuning in natura van maximaal 500 euro.
Aanvragen? De initiatiefnemer dient een aanvraag in uiterlijk anderhalve maand voor de aanvang van het project.
Meer info

 

Avelgem

Basis- en werkingssubsidies
Voor wie? Erkende sociaal-culturele verenigingen uit Avelgem.
Wat? De subsidie wordt berekend aan de hand van een puntensysteem. Startende sociaal-culturele verenigingen ontvangen een startsubsidie van 50 euro indien ze door het college erkend zijn.
Aanvragen? Verenigingen die in aanmerking komen ontvangen jaarlijks een invulformulier.
Meer info

 

Deerlijk

Basis- en werkingssubsidies
Voor wie? Verenigingen en instellingen uit Deerlijk.
Wat? De subsidie wordt berekend aan de hand van een puntensysteem.
Aanvragen? Verenigingen die in aanmerking komen ontvangen jaarlijks een invulformulier.
Meer info

Startpremie
Voor wie? Nieuwe verenigingen/initiatieven die in het voorgaande jaar een projectpremie ontvingen. 
Wat? 250 euro, wordt eenmalig toegekend na evaluatie van het voorgaande jaar. 
Aanvragen? Het aanvraagformulier wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor 1 oktober. 
Meer info

Bijzondere subsidies

Projectpremie
Voor wie? Individuen gedomicilieerd in Deerlijk; een vzw, feitelijke vereniging, club of organisatie met draagvlak in Deerlijk; nieuwe Deerlijkse collectieven met een culturele missie. De subsidie wordt toegekend voor een activiteit met een kwalitatieve meerwaarde voor de Deerlijkse gemeenschap en/of bredere regio.
Wat? Maximaal 50 procent van de uitgaven met een maximum van 300 euro.
Aanvragen? Het aanvraagformulier wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor 1 oktober. 
Meer info

 

Harelbeke

Bijzondere subsidies
Subsidies voor bijzondere en/of vernieuwende projecten
Voor wie? Harelbeekse verenigingen en organisaties, commerciële organisaties komen niet in aanmerking.
Wat? Maximum 40 procent van de uitgaven, maximum 500 euro.
Aanvragen? Ten minste 2 maanden voor de datum van de activiteit moet het aanvraagformulier ingediend worden bij de cultuurdienst.
Meer info

 

Kortrijk

Basis- en werkingssubsidies
Voor wie? Erkende Kortrijkse culturele en socio-culturele verenigingen.
Wat? Keuze tussen een forfaitsubsidiebedrag van 225 euro of een subsidie bepaald aan de hand van een puntensysteem.
Aanvragen? Verenigingen die in aanmerking komen ontvangen jaarlijks een invulformulier, dit moet voor 31 maart ingediend worden.
Meer info

Bijzondere subsidies
Subsidie voor bijzondere en vernieuwende projecten van socio-culturele verenigingen, cultuurorganisaties en kunstenaars
Voor wie? Organisatoren van een bijzondere, vernieuwende, niet-commerciële culturele activiteit die toegankelijk is voor een ruim publiek.
Wat? Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het bedrag na advies van de bijzondere commisssie.
Aanvragen? Het projectdossier moet ten minste 3 maanden voor de start van het project ingediend worden bij het team Evenementen & Verenigingen.
Meer info 

Subsidie voor semi-professionele organisaties die een reguliere werking ontwikkelen inzake bovenlokale kunst, cultuur of erfgoed
Voor wie? Kortrijkse organisaties die een reguliere werking ontwikkelen inzake bovenlokale kunst, cultuur of erfgoed, zich richten op de bevolking van Kortrijk en de regio en hiervoor niet rechtstreeks erkend en gesubsidieerd zijn door het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap
Wat? Het bedrag wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen.
Wanneer en hoe aanvragen? Een aanvraag kan ingediend worden ten laatste op 1 november voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. 
Meer info

 

Kuurne

Basis- en werkingssubsidies
Basissubsidie en werkingssubsidie
Voor wie? Erkende Kuurnse verenigingen en organisaties voor sociaal-cultureel werk.
Wat? De basissubsidie bedraagt 125 euro. Dit wordt aangevuld met een subsidie berekend op basis van een puntensysteem. 
Wanneer en hoe aanvragen? Voor 15 maart van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moet de aanvraag tot erkenning/het werkingsverslag ingediend worden.
Meer info

Bijzondere subsidies
Subsidie voor buitengewone culturele projecten, projecten met een bijzonder accent
Voor wie? Kuurnse culturele projecten die buitengewoon zijn of plaatsvinden tijdens Kuurne Kermis of tijdens een kermis georganiseerd door een erkend buurt- of feestcomité of de ontmoeting bevorderen tussen doelgroepen die weinig met elkaar in contact komen of die nieuwe en andere cultuurvormen aan bod laten komen.
Wat? Via een puntensysteem, toelage maximaal 30 procent van de totale kostprijs.
Aanvragen? Indienen bjj het College van Burgemeester en Schepenen voor 15 november (1 januari – 31 maart), 15 februari (1 april – 30 juni), 15 mei (1 juli – 30 september) of 15 augustus (1 oktober – 31 december).
Meer info

 

Menen

Basis- en werkingssubsidies
Basis- en werkingssubsidie
Voor wie? Erkende Meense culturele organisaties.
Wat? De subsidie wordt berekend aan de hand van een puntensysteem.
Aanvragen? De vereniging dient een aanvraag tot erkenning in bij het college van Burgemeester en schepenen. Jaarlijks voor 30 september dient het werkingsverslag en de planning ingediend te worden.
Meer info

Bijzondere subsidies
Subsidie voor vernieuwende en experimentele projecten
Voor wie? Sociaal-culturele verenigingen
Wat? Het dossier wordt behandeld door een werkgroep uit de Cultuurraad. De maximale subsidie bedraagt 1000 euro, of 1500 euro bij de samenwerking van mininum 2 organisaties.
Aanvragen? De aanvraag wordt 3 maanden vooraf ingediend bij de cultuurraad/dienst cultuur.
Meer info

 

Waregem

Basis- en werkingssubsidies
Voor wie? Waregemse verenigingen lid van de stedelijke cultuurraad.
Wat? Basissubsidie die vermeerderd kan worden met een werkingssubsidie (berekend op basis van een activiteitenverslag van het voorbije werkjaar).
Aanvragen? Verenigingen lid van de de stedelijke cultuurraad ontvangen vanuit de cultuurdienst de nodige formulieren om de subsidie aan te vragen.
Meer info

Bijzondere subsidies
Subsidie voor buitengewone culturele prestaties/activiteiten
Voor wie? Waregemse verenigingen, lid van de stedelijke cultuurraad, die en groots en bijzonder (creatief) project organiseren dat Waregem mee op kaart zet.
Wat? De subsidie wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen.
Aanvragen? Het aanvraagformulier moet ten minste 4 maanden voor de start van het project ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Meer info

 

Wervik

Bijzondere subsidies
Projectsubsidie
Voor wie? Erkende sociaal-culturele verenigingen aangesloten bij de Culturele Raad van Wervik. De projecten moeten plaatsvinden op het grondgebied van Wervik.
Wat? Het subsidiebedrag wordt bepaald, na de beoordeling van de aanvraag, door een gemeentelijke werkgroep.
Aanvragen? Het aanvraagformulier moet uiterlijk in september (periode januari-juni) of 15 maart (juli-december) ingediend worden. 
Meer info

 

Wevelgem

Bijzondere subsidies

Subsidie voor gemeenschapsvormende activiteiten
Voor wie? Wevelgemse initiatiefnemers voor de organisatie van vernieuwende of bijzondere projecten, recurrente evenementen, erfgoedbelevingsprojecten, kwalitatieve kleinschalige muziek- of kunstbeleving, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven
Wat? Bedrag wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen. Maximaal de helft van het totaalbedrag.
Aanvragen? Het aanvraagformulier wordt ten minste 4 weken voor het evenement of de startdatum van het project aan het college van burgemeester en schepenen bezorgd.
Meer info

 

Zwevegem

Werkingssubsidies
Voor wie? Erkende culturele verenigingen uit Zwevegem.
Wat? Subsidie voor jaarwerking.
Wanneer en hoe aanvragen? Erkende culturele verenigingen ontvangen een formulier om hun activiteitenverslag op in te vullen, aanvragen tot erkenning dienen gericht te worden aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid.
Meer info